Finanskrisen i 2008 og den efterfølgende recession har medført en nedgang i industrirelaterede job, ikke mindst i Region Midtjylland. Der er generelt ikke forventninger om, at industrijobbene umiddelbart kommer tilbage. Outsourcing af produktionen er større end insourcing, og det gælder ikke blot manuelle produktionsjob, men også job relateret til viden, service og udvikling.

Selvom det er tydeligt, at industrien bliver/allerede er en del af videnøkonomien, så er der stadig mange lav- og mellemteknologisk industrivirksomheder, som i fremtiden vil skulle matche stigende konkurrencekrav. Indtjeningen blandt disse virksomheder er mange steder presset.

Det er interessant at bemærke, at servicekomponenter (design, after-sale-service, logistik mv.) udgør en stigende andel af værdiskabelsen i mange industrivirksomheder.

Der sker også skift i produktionen. Masseproduktion viger yderligere for kundetilpasset produktion, og ”More for Less” dominerer konkurrenceevneudviklingen. Der er en erkendelse af fokus på effektivitet, der afspejler sig i en høj grad af fleksibilitet og en høj produktivitet. Især produktivitetsudviklingen har i en årrække været lav. Der er en bevægelse i retning af ”High Performance” industriel produktion, ligesom brugen af nye materialer giver nye muligheder. Fleksible maskincentre og modulært design ses i flere og flere fremstillingsvirksomheder. Netværksproduktion og teamorganisering erstatter hierarkisk organisering. Det betyder, at der er en tendens til en øget grad af selvledelse og færre mellemledere.

Det giver anledning til nye kompetencekrav til kortuddannede og faglærte i fremstillingserhvervet.

Analysen af ressourceområdet industri i Region Midtjylland bygger på en række forskellige dele, der hver især foldes ud på denne side.

Under udviklingstendenser beskrives ressourceområdet industri som erhvervsområde og de væsentligste tendenser og rammebetingelser skitseres kort.

Under afsnittet scenarier for 2020 udfoldes vilkår og tendenser inden for området.

Under kompetencer i 2020 udfoldes kompetencebehovene for forskellige uddannelsesgrupper, ligesom der foretages en vurdering af eventuelle kompetencegab og mulige metoder til kompetencedækning for kortuddannede og erhvervsuddannede.

De lineære fremskrivninger viser den forventede udvikling i antallet af arbejdspladser inden for ressourceområdet.

Under showcases præsenteres en række eksempler på hvordan man ledelses- og uddannelsesmæssigt tilrettelægger arbejdet, således at virksomhederne matcher fremtidens kompetencekrav.

Under litteratur findes en liste over anvendte rapporter og publikationer.