Der er i Region Midtjylland, som i resten af Danmark, en stigende opmærksomhed på turismens betydning for økonomiske vækst og beskæftigelse. Det gælder ikke mindst i de såkaldte udkantsområder, hvor forventningerne til nye jobåbninger for kortuddannede og frisatte fra industrien er store.

Det er værd at bemærke, at turismen i Region Midtjylland som udgangspunkt i sammenligning med landets andre regioner spiller en relativt mindre rolle for både økonomi og beskæftigelse. Turisme er således det mindste ressourceområde i regionen og tegner sig for blot 2 pct. af alle arbejdspladser i regionen.

Turismen er baseret på mange små private virksomheder og kun få store koncerner. De seneste år har udviklingen i turismen været præget af stagnation og et vist dødvande. Det gælder bl.a. områdets innovationsindsats og evne til at tiltrække nye, højtforbrugende turismesegmenter.

Der er mange eksempler på et tæt lokalt og enkelte gange også regionalt samspil mellem private og offentlige virksomheder og aktører med interesse for turisme.

Her kan du se mere om turismens markedsudvikling.

Analysen viser, at kompetencebehovene inden for turismeområdet er lidt anderledes end for de øvrige tre ressourceområder i et 2020-perspektiv.

Turismeområdet er et beskæftigelsesområde, der i udstrakt grad er baseret på et stort antal kortuddannede, unge og sæsonbetonede job, hvorfor der forventes en omfattende numerisk fleksibilitet.

Her spiller ”Sociale og personlige kompetencer” og ”Kundekontakt, salg og service” en afgørende stor rolle for kortuddannede og faglærte. Når det gælder ”Fleksibilitet”, er det her i udtalt grad ”funktionel fleksibilitet” på tværs af etablerede faggrænser der peges på.

I takt med turisterhvervets stigende afhængighed af global markedsføring øges behovet for ”Forståelse for mulighederne i WEB 2.0”, selvom det generelt ikke er ansatte i turismeerhvervet, der udvikler og drifter web-applikationer.

Analysen af turismeerhvervet i Region Midtjylland bygger på en række forskellige dele, der hver især foldes ud på denne side.

Under udviklingstendenser beskrives ressourceområdet turisme som erhvervsområde og de væsentligste tendenser og rammebetingelser skitseres kort.

Under afsnittet scenarier for 2020 udfoldes vilkår og tendenser inden for området.

Under kompetencer i 2020 udfoldes kompetencebehovene for forskellige uddannelsesgrupper, ligesom der foretages en vurdering af eventuelle kompetencegab og mulige metoder til kompetencedækning for kortuddannede og erhvervsuddannede.

De lineære fremskrivninger viser den forventede udvikling i antallet af arbejdspladser inden for ressourceområdet.

Under litteratur findes en liste over anvendte rapporter og publikationer.