Sammanställning av uppdraget i projektet Mobila yrkeslärare i Halland, hösten 2010 och våren 2011 

Laholms kommun ansvarar för projektet och genomför i samverkan med de övriga fem kommunerna i Halland projektet utifrån en framtagen projektplan. Operativa i projektet, förutom Laholm är Kungsbacka, Falkenberg, Halmstad och Hylte kommun.

Projektet leds av en styrgrupp med representation från samtliga medverkande kommuner. Laholms kommun har som projektägare anställt två personer som tillsammans bildar ett projektteam.

Projektteamet har genom sitt nätverk och sina kontakter rekryterat personer som ingår i en regional- och lokal referensgrupp. Teamet har tillsatt en expertgrupp bestående av representanter från Skolverket, Göteborgs Universitet, Lernia (medverkande i AIL projketet i Göteborg) och följeforskare tillsatt av SkanKomp.

Projektteamet har deltagit i konferenser anordnade av Skolverket, med anledning av förändringar i skolsystemet som införs hösten 2011, (Gy 11). Det är viktigt att arbetet och den studiemodell som utformas stämmer överens med Skolverkets mål och riktlinjer.

Projektteamet har medverkat i en utbildningsinsats för yrkeslärare och handledare anordnad av Campus Varberg och Göteborgs universitet, inom ramen för deras Tiwolte projekt. Detta för att ta del av andra projekts arbete och det material som skapas i Hallands län och som faller inom ramen för det arbete vi utvecklar i projektet yrkeslärare i Halland.

Tillsammans med styrgruppen har teamet planerat och genomfört workshop i Göteborg samt deltagit i workshops anordnade i Danmark.

Projektet ansvarar för att skapa en studiemetod som handlar om att definiera innehållet i Examensmål, Ämnets syfte och Centrala innehållet samt  betyg steg E i kurser som ingår i gymnasiala yrkesprogram. Detta görs i samarbete med yrkeslärare och handledare från olika gymnasiala yrkesprogram.

Projektet har också för avsikt att sjösätta, testa och utvärdera denna metod.

Detta innebär närmare att skapa en studiemall som tydliggör mål och innehåll för den kurs som utbildningen avser och där branschkopplingen blir tydlig samt att formella kursmoment översätts till mätbara aktiviteter som kan genomföras på arbetsplatsen.  

Studiemallen skall underlätta kommunikationen mellan yrkeslärare, handledare och elev. Den skall också utgöra en kvalitetssäkring för alla inblandade parter.  

Mallen är i stort sätt lika för alla program, med vissa undantag och tillägg för vissa kurser. Detta för att säkerställa centrala innehållet i kursen.  

Mallen kommer att diskuteras och granskas av expertgruppen. 

En eller flera kurser som brutits ned kommer att testas av elever på ett eller flera gymnasiala yrkesprogram till hösten. Det kommer även att anordnas en workshop i Varberg och till denna bjuds partners inom SkanKomp och andra aktörer in. Syftet är att presentera det arbete som gjorts och att ge möjlighet att ta del av och följa projektets process.

En IT artefakt har skapats och kommer att testas i v. 18 för att senare utvecklas till ett använbart verktyg.Læs mere om aktivitet 1.1.1. her


For nærmere information, kontakt Pia Svensson fra Laholms Kommun på pia.svensson(snabel-a)laholm.se eller telefon +46 (0)430 15 257.