Den samlete aktiviteten fokuserer på å oppkvalisere utdannelsestilbydere slik at de gi ansatte i virksomheter og andre som deltar i voksenopplæring en relevant og effektiv opplæring ved at deres realkompetanse vurderes og at det tilbys tilpasset (skreddersydd) opplæring ut fra gitt komptetanse og ønskede sluttmål.

Aktiviteten innholder to ulike former for validering:

1. Realkompetencevurdering i forhold til uddannelsessystemet

En del ufaglærte har via deres erhvervsaktivitet opnået mange kompetencer. Likeså har alle landende innvandrere med formell og uformell kompetanse som ikke helt matcher våre lands krav til godkjent yrkesutdanning.

Norge har siden 2002 utarbeidet et system hvor en i realkompetencevurdering måler disse kompetencer i forhold til det ordinære uddannelsessystem. I en realkompetenceafklaring måles kunnskap og ferdigheter i forhold til uddannelsessystemet og i forhold til konkrete jobbfunsksjoner. Alle voksne som i Norge ønsker å ta et fagbrev eller gjennomføre videregående opplæring har rett til å bli realkompetansevurdert.

Overordnet mål for denne del af aktiviteten er tosidig:

For Danmark og Sverige:

  • Sverige har etterspurt informasjon/ kompetanse om det systemet Norge har utprøvd over 9 år
  • Utdanningskonsulenter i begge land kan blive bedre til at benytte sig af redskabene for realkompetansevurdering, selv om de ikke adopterer det norske system
For Norge:
  • Å få et kritisk blikk på egen praksis slik at denne kan bedres
  • Å lære litt om hvordan de to andre nordiske landene arbeider med personer som har del-kompetanse (det vil si ikke godkjent utdanning)
Den 16. og 17. november 2010 arrangert Arendal kommune oppstartsworkshop. Læs mere om dette arrangement her.

Arendal kommune skal gjennomføre en konferanse 20. – 22.09.2011 med tema:
Realkompetencevurdering i forhold til uddannelsessystemet.

Konferansen vil fokusere på de mål og tema som er nevnt under punktet mål.

Læs mere om konferencen her.

2. Realkompetenceafklaring i forhold til arbejdsmarked (Validering)

Gjennom mange år har tilbydere på ulike vis forsøkt å tilpasse seg arbeidsmarkedet. Framtidas kompetansebehov og knappe ressurser krever nå en større proffesjonalitet. Konkurransen i markedet tilsier at de som blir best på skreddersøm av opplæring vinner.

Realkompetenceafklaring i forhold til arbejdsmarked blir fulgt opp i aktivitet 3.2.3, strategisk uddannelsesplanlægning i virksomhederne. (hyperlink med henvisning til aktivitet 3.2.3)

For nærmere information kontakt Marie Tveiten fra Arendal Kommune på telefon +47 9487 1677 eller email: marie.tveiten(snabel-a)arendal.kommune.no